Privacyverklaring Telegraaf Media Groep B.V.

Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Telegraaf Media Groep B.V. en haar dochtermaatschappijen (TMG), tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring hanteren. Klik hier voor een overzicht van de TMG producten en diensten.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens TMG van u verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Telegraaf Media Groep B.V., Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam. Als functionaris voor gegevensbescherming heeft TMG de heer Marc Cox aangewezen.

Verwerkte persoonsgegevens

Door u verstrekte gegevens

Wanneer u een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer u zich registreert, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met TMG of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) TMG, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan TMG, kan TMG aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van TMG. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van TMG. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals uw surfgedrag, het tijdstip waarop u gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan u gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan op de websites en apps van TMG vindt u hier.

Gegevens verkregen van derden

Tot slot kan TMG persoonsgegevens van u verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • wanneer u inlogt op een website of app van TMG via uw social media account van een derde partij, dan verkrijgt TMG uw inloggegevens van uw social media account en openbare profielinformatie;
 • gegevens voor verificatie en verrijking van de bij ons bekende gegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, geslacht en leeftijd. Dit gaat via datapartners van TMG, zoals CDDN en EDM;
 • gegevens over uw surfgedrag op de websites van andere uitgevers die deelnemen aan het NLProfiel-initiatief van Buymedia, zijnde Sanoma en de Persgroep. Meer informatie hierover vindt u hier.

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

TMG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van TMG of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.

De verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met TMG sluit wanneer u een product of dienst afneemt.

 • om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van TMG;
 • om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van TMG, bestaande uit het belang om met u te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten). Wanneer er nooit een betaalde klantrelatie is geweest tussen u en TMG, stuurt TMG u enkel commerciële berichten wanneer u hiervoor toestemming hebt verleend.     

 • om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleent u door in te loggen op een van de websites of apps van TMG met uw social media-account.

 • om u online gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;
 • om u op websites van derden specifieke advertenties van TMG te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond;
 • voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, probeert TMG haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op uw gebruik dan wel uw interesses.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geeft u door middel van het accepteren van de cookieverklaring van een website of app van TMG.   

 • om te voldoen aan de op TMG van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van TMG. 

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van het concern waartoe TMG behoort (het Mediahuis-concern). Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende TMG producten en/of diensten, de in dat kader van u verwerkte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere TMG producten en/of diensten en/of van derden (zoals hierboven genoemd onder ‘gegevens verkregen van derden’). Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Voorbeeld: wanneer u een abonnement neemt op De Telegraaf, wordt voor u automatisch een MijnMedia account voor selfservice-doeleinden aangemaakt.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het Mediahuis-concern behoren, behoudens het navolgende.

Uitvoering van overeenkomst

Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door u met TMG gesloten overeenkomst, zullen wij uw gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

Door TMG ingeschakelde partijen

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door TMG worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt in opdracht van TMG voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verstrekking ten behoeve van advertenties

Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die TMG verzamelt over uw surfgedrag op haar websites, waaronder ook persoonsgegevens, gecombineerd met informatie over uw surfgedrag op de websites van andere uitgevers die deelnemen aan het NLProfiel-initiatief van Buymedia, zijnde Sanoma en de Persgroep, om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. In dit kader deelt TMG, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, de door haar verzamelde informatie, waaronder ook persoonsgegevens, met de betrokken uitgevers en Buymedia voor de totstandkoming van de gezamenlijke groepsprofielen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Voorts kunnen de met behulp van uw gegevens door TMG opgebouwde groepsprofielen worden verstrekt aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van TMG voor het tonen van relevante advertenties. De door TMG opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld sportgeïnteresseerden in de leeftijd van 20 tot 30 jaar).

Verplichte verstrekking

Tenslotte is het mogelijk dat TMG op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens  te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door u geplaatste uiting op een website van TMG onrechtmatig is tegenover die derde. TMG zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Verstrekking buiten de EU

Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat uw gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt TMG de bescherming van uw gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. Deze zijn hier te vinden.  

Gegevensverwerking door derden via TMG websites en apps

Via de websites en apps van TMG kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van u verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op de websites en apps van TMG en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de websites en apps van TMG (zoals de ‘share button’). Daarnaast kunt u via een website of app van TMG terecht komen op de website of app van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan door derden via de websites en apps van TMG vindt u hier.

Telefoongesprekken klantenservice

Telefoongesprekken met de klantenservice van TMG-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Bewaartermijn

TMG verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging gegevens

TMG respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van TMG. TMG spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Hieronder vindt u welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die TMG van u verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan via deze pagina.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door TMG zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kunt u tevens uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kunt u het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht

U kunt de gegevens die TMG met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met TMG geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt dit melden via privacy@tmg.nl. Via dit mailadres kunt u ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van TMG. Ook kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijziging van deze Privacyverklaring

TMG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 juni 2018